top of page

Poznaj pętlę for w Pythonie


pętla for python

Pętla for

Wstęp

W tym artykule poznamy pętlę for, która podobnie jak pętla while umożliwia wykonywanie fragmentu kodu wielokrotnie. Tym razem wykorzystamy ją do przechodzenia po przedziale liczb w określonym porządku.

for

Na początku przyjrzyjmy się kodowi, który wypisuje liczby naturalne od 0 do 9 włącznie.


for liczba in range(10):
    print(liczba)

Pętlę rozpoczynamy słowem kluczowym for. Następnie podajemy nazwę zmiennej iterującej. Jest to zmienna, której wartość będzie się zmieniała w kolejnych obrotach pętli. W naszym przykładzie nazwaliśmy ją liczba, lecz często używa się jednoliterowej nazwy i (od słowa ,,iteracja”). Po zmiennej iterującej występuje słowo kluczowe in, a po nim funkcja range, której parametrem jest liczba kroków do wykonania. Na końcu zapisujemy dwukropek.


W powyższym przykładzie zmienna iterująca przyjmuje wartości od 0 do 9 (czyli do podanego parametru, ale bez niego). W każdym obrocie pętli zostaną wykonane instrukcje zapisane w bloku rozpoczynającym się w kolejnym wierszu. Instrukcje w bloku są wyróżnione dodatkowym wcięciem. W tym kodzie zostanie wykonana instrukcja print powodująca wypisanie wartości zmiennej liczba na ekranie.

Więcej o range

Funkcja range może przyjmować dwa parametry oznaczające początek i koniec przedziału liczb. Pierwszy parametr oznacza liczbę, od której zaczynamy iterację, a drugi liczbę, przed którą kończymy. Przykładowo, jeśli wpiszemy:


# for i in range(poczatek, koniec)
for i in range(10, 15):
    print(i)

na ekranie zobaczymy liczby od 10 do 14 włącznie. Pętla zatrzyma się w momencie osiągnięcia przez zmienną i wartości 15 (krok z wartością 15 nie zostanie już wykonany).

Funkcja range może również przyjmować trzy parametry. Oznaczają one kolejno: początek i koniec przedziału oraz skok (różnicę pomiędzy kolejno odwiedzanymi liczbami). Na przykład:


# for i in range(poczatek, koniec, skok)
for i in range(10, 20, 2):
    print(i)

da w wyniku liczby 10, 12, 14, 16, 18. Zauważmy, że liczba 20 nie zostanie już wypisana.


Skok może być liczbą ujemną, wtedy przechodzimy po przedziale w porządku malejącym. Poniższy kod wypisze liczby od 10 do 1. Pętla kończy się w momencie osiągnięcia przez zmienną i wartości 0.


for i in range(10, 0, -1):
    print(i)

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.

Kursy programowania dla dzieci i młodzieży.

bottom of page