top of page

Kurs maturalny z matematyki rozszerzonej

online | 35 zł za godz. lek. | start kursu: 04.10 (wtorki 17:30-19:00)

Kurs jest przygotowaniem do egzaminu maturalnego z matematyki rozszerzonej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć szczególny nacisk kładziemy na rozwiązywanie zadań z wyjaśnieniem niezbędnej wiedzy teoretycznej.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

 • W każdym miesiącu odbywa się około 8 godzin zajęć.

 • Najbliższy kurs startuje 4 października (zajęcia odbywają się we wtorki o 17:30-19:00). 

 • Grupa liczy od 8 do 12 osób.

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy z prowadzącym zajęcia.

OMAWIANE TEMATY

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Język matematyki (operatory logiczne, notacja matematyczna)

 • Logika matematyczna (negacja, koniunkcja, alternatywa, implikacja, równoważność, prawa De Morgana)

 • Działania na przedziałach i zbiorach (suma, różnica, iloczyn, iloczyn kartezjański, podzbiory)

 • Liczby rzeczywiste (liczby naturalne, liczby wymierne, liczby niewymierne, cechy podzielności, wartość bezwzględna)

 • Potęgi i pierwiastki (działania na potęgach, notacja wykładnicza)

 • Logarytmy 

 • Procenty (procent prosty i składany)

 • Wzory skróconego mnożenia

 • Układy równań (metody rozwiązywania układów równań, układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny)

 • Funkcje (liniowa, kwadratowa, wymierna, wykładnicza, logarytmiczna, trygonometryczna, szkicowanie wykresu funkcji, monotoniczność funkcji, przekształcenia funkcji)

 • Wielomiany (mnożenie wielomianu, rozkład wielomianu na czynniki, pierwiastki wielomianu, twierdzenie o reszcie, twierdzenie Bézouta)

 • Ciągi (monotoniczność, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, granica ciągu, ciągi zbieżne i rozbieżne, szereg geometryczny)

 • Rachunek różniczkowy (granica funkcji w punkcie, granice funkcji w nieskończoności, ciągłość funkcji, pochodna funkcji, pochodna funkcji złożonej, monotoniczność funkcji, ekstrema funkcji, szkicowanie wykresu funkcji)

 • Optymalizacja 

 • Trygonometria (funkcje okresowe, tożsamości trygonometryczne, wzory redukcyjne, równania i nierówności trygonometryczne) 

 • Geometria analityczna (odległość między punktami, odległość punktu od prostej, równanie okręgu, wzajemne położenie okręgów, symetrie, działania na wektorach)

 • Planimetria (miary kątów w wielokątach, Twierdzenie Pitagorasa, Twierdzenie Talesa, Twierdzenie o dwusiecznej, wielokąty podobne, pola figur, własności trójkątów, kąty wpisane i opisane na okręgu, okrąg opisany i wpisany w trójkąt, Twierdzenie Ptolemeusza, Twierdzenie sinusów i cosinusów)

 • Stereometria (graniastosłupy, ostrosłupy, figury obrotowe)

 • Kombinatoryka (reguła mnożenia, permutacje, wariancje z powtórzeniami, wariancje bez powtórzeń, kombinacje)

 • Rachunek prawdopodobieństwa (prawdopodobieństwo klasyczne, warunkowe i całkowite, doświadczenia wieloetapowe, schemat Bernoulliego, wzór Bayesa, wartość oczekiwana)

 • Statystyka (średnia arytmetyczna, średnia geometryczna, zależność między średnimi, mediana, dominanta, odchylenie standardowe)

Po każdych zajęciach uczeń otrzymuje zbiór zadań do samodzielnego rozwiązania z omówionego materiału.

WYKŁADOWCY I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych korepetytorów, finalistów i laureatów byłych olimpiad (średni wynik kadry z egzaminu maturalnego wynosi 96%). Zajęcia grupowe odbywają się online.

bottom of page